Námorná doprava

plťka

Námorná preprava a na ňu nadväzujúca pozemná či riečna preprava patrí k základným pilierom našej spoločnosti. Tím odborníkov regrutujúci sa z lodiarskych, logistických a „intermodálnych“ firiem – vrátane námorných kapitánov bývalej ČNP – poskytuje komplexné námorné služby (do/z všetkých svetových námorných prístavov vrátane súvisiacich kontinentálnych úsekov):

  • Celokontajnerová doprava (FCL) vrátane mraziarenského, chladiarenského, nebezpečného tovaru a špeciálnych zásielok
  • Doprava kusového tovaru a zberných zásielok v kontajneroch (LCL)
  • Doprava investičných celkov, ťažkých a nadrozmerných nákladov
  • Doprava voľne loženého a konvenčného tovaru formou sprostredkovania prenájmu lodného priestoru a tonáže (celá loď či „Part Cargo“)
  • Doprava tovaru loďami typu Ro/Ro


Nákladka slovenského reziva pre Africký trh

cez Koper, 2019


Ponúkame jednoduché riešenia Vaších dodávok do celého sveta:

plťka

Spoluprácou s nami získate:

plťka
  • Prístup k cenám a servisu širokej palety dopravcov „všetkých druhov a veľkostí“ (globálni lodiari, „niche carriers“ aj NVOCC), ktorý Vám môže dopomôcť k presne takým službám a cene, ktoré potrebujete a mnohonásobne zvýši možnosť zabezpečenia lodenia podľa Vašich potrieb.
  • Prístup k celosvetovej sieti našich vlastných agentov, ktorí budú ochotne a profesionálne nápomocní Vašim zákazníkom v zahraničí.
  • Možnosť uzavretia prinajmenšom štvrťročných kontraktov (cien) v oblasti námornej dopravy, kde v súčasnosti prevažujú cenové ponuky na mesačnej báze pri trende sústavného nárastu cien.
  • V rámci spracovávania našich ponúk vždy zvažujeme všetky dostupné možnosti pre nájdenie ideálnej trasy, či už tradičnou „severnou cestou“ (via Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, alebo aj po novom cez Gdaňsk) alebo „južnou cestou“ (via Koper, Terst, Rijeka). Porovnávame ceny, tranzitné časy a frekvencie lodení od viacerých lodných spoločností za účelom predloženia najvýhodnejšej alternatívy zodpovedajúcej presne Vašim potrebám.

Kontakt

S dôverou sa obráťte na našu firmu s problematikou dopravy Vášho obchodného tovaru, ušetríme Váš čas. Dúfame, že aj Vy sa stanete našimi váženými obchodnými partnermi a budeme Vám môcť potvrdiť, že Vaše rozhodnutie bolo správne, keď ste sa rozhodli pre našu spoločnosť.

Marián Kanát

00421 903 410 035
marian.kanat@coslogistics.sk

Ostatné informácie

Podľa dokumentu Prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej doprave nákladov vydaného spoločnosťou ČESMAD Slovakia v roku 2008 sa skladá Dohovor CMR zo 7 kapitol:

I. Základné ustanovenia

Aplikácia Dohovoru CMR predpokladá, že miesto prevzatia tovaru a miesto dodania tovaru leží na území rôznych štátov. Pre použitie prepravného práva podľa Dohovoru CMR je základným a rozhodujúcim hľadiskom, či miesto odoslania alebo miesto prijatia tovaru leží v zmluvnom štáte. Pritom stačí, že len jedno z uvedených miest leží v zmluvnom štáte. Sídlo a štátna príslušnosť zmluvných strán sú pre použitie Dohovoru CMR a pre zmluvný vzťah právne bezvýznamné. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú úplatnú prepravu, pokiaľ je splnený uvedený predpoklad.
Dohovor sa nevzťahuje:
a) na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových dohovorov,
b) na prepravy mŕtvol,
c) na prepravy sťahovaných zvrškov.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú medzi sebou uzatvárať osobitné dvojstranné alebo viacstranné dohody, ktoré by obsahovali odchýlky od tohto Dohovoru. Ak sa naložené vozidlo prepravuje v niektorom úseku dopravnej cesty po mori, železnici, po vnútrozemskej vodnej ceste alebo vzduchom, vzťahuje sa tento Dohovor na celú prepravu. Dohovor CMR ustanovuje povinnosť dopravcu pri prevzatí zásielky u odosielateľa. Neukladá dopravcovi povinnosť vykonať nakládku, t. j. dopravca by sa musel o vykonaní tejto operácie, pokiaľ by ju mal uskutočniť, dohodnúť s príkazcom, a to buď tým, že vykonanie nakládky bolo obsiahnuté v objednávke adresovanej dopravcovi alebo tak, že by pracovníci dopravcu boli oprávnení tento úkon prevziať na ťarchu a zodpovednosť dopravcu. Zmluvou zasielateľskou (špedičnou) sa zaväzuje zasielateľ (špeditér) príkazcovi, že mu na jeho účet, avšak vlastným menom obstará prepravu veci (zásielky) z určitého miesta (miesta odoslania) do iného miesta (miesta určenia) na úkony s prepravou súvisiace a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi (špeditérovi) odmenu. Nároky na úhradu môže uplatniť pri špedičnej zmluve len príkazca špeditéra. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi (prepravcovi), že prepraví vec (zásielku) z jedného miesta (miesta odoslania), do iného miesta (miesta určenia) a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi odmenu. Zasielateľstvo, t. j. obstaranie prepravy zásielky, je zmluva, ktorou sa komisionár špeditér alebo špeditér zaväzuje za odmenu, že svojím menom a na účet príkazcu nechá prepraviť zásielku a vykoná alebo dá vykonať úkony spojené s prepravou, ako je prevzatie zásielky, odovzdanie tretiemu dopravcovi, uskladnenie, poistenie, preclenie, dodanie, atď. Dopravcom je v prísnom slova zmysle ten, kto sa zaviaže prepraviť zásielku a skutočne ju takisto prepraví, takže v sebe spája úkon právny i materiálny. Pokiaľ sa profesionálny dopravca zaviaže prepraviť zásielku, je zmluvným dopravcom. Príkazca je ten, kto uzavrel zmluvu s dopravcom. Môže to byť odosielateľ, ale i príjemca alebo tretia osoba. Príkazca v zmysle pozemnej prepravy je ten, kto odovzdá materiálnu zásielku dopravcovi bez toho, aby vzal na seba zodpovednosť za odoslanie. Vlastník vykonáva na zásielku právo, ktoré je cudzie zmluve o preprave. Oprávnený je ten, kto môže disponovať touto zásielkou z dôvodu práva, ktoré vzniklo ino zmluvou než zmluvou o preprave. CMR platí len pre cestnú dopravu.

II. Zodpovednosť dopravcu za iné osoby

Pri použití tohto Dohovoru zodpovedá dopravca za konanie a opomenutie svojich zástupcov a pracovníkov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy.

III. Uzavretie a vykonávanie prepravnej zmluvy

Dokladom o priebehu prepravy v medzinárodnej cestnej preprave nákladov je nákladný list. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky alebo ak sa stratil, nie je tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá a vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia tohto Dohovoru. Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a dopravcom. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať. Nákladný list CMR je deklaratórnym dokladom svedčiacom o uzavretí prepravnej zmluvy, ktorá sama má konštitutívny charakter, t. j. zakladá zmluvný vzťah, tzn. že jeho údaje platia, ak nie sú vyvrátené údajmi uvedenými v prepravnej zmluve. V každom prípade, nákladný list CMR je vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom, pokiaľ však nie je preukázaný opak.
Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:
a) miesto a dátum vystavenia,
b) meno a adresu odosielateľa,
c) meno a adresu dopravcu,
d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
e) meno a adresu príjemcu,
f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie,
g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
h) hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,
i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam tohto Dohovoru.

Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma:
a) správnosť údajov v nákladnom liste o pocte kusov a o ich značkách a číslach,
b) zjavný stav zásielky a jej obalu.

Odosielateľ má právo žiadať od dopravcu preskúšanie hrubej váhy zásielky alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky. Dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok uvedeného preskúšania sa zaznačí do nákladného listu. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a ďalšie úradné konania. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. Len čo dôjde zásielka na miesto určené na jej vydanie, má príjemca právo žiadať od dopravcu, aby mu proti potvrdeniu vydal druhé vyhotovenie nákladného listu a zásielku. Ak sa po tom, čo zásielka došla na miesto dodania, vyskytnú prekážky v dodaní, vyžiada si dopravca pokyny od odosielateľa. Vyplnenie nákladného listu je vecou odosielateľa. Preto zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v nákladnom liste.

IV. Zodpovednosť a povinnosti dopravcu

Dopravcova zodpovednosť začína okamihom, kedy tovar bol odovzdaný buď dopravcovi samotnému, alebo jeho zástupcovi, ktorý je poverený jeho prevzatím. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Oprávnený môže zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu. Dopravca musí zaznamenať do nákladného listu odôvodnenú výhradu týkajúcu sa vonkajšieho stavu tovaru v okamihu prevzatia. Ak nezanesie dopravca pri prevzatí tovaru do nákladného listu žiadnu výhradu, predpokladá sa, že tovar bol prevzatý v bezchybnom stave. Protidôkaz je prípustný. Ak sa dopravca domnieva, že odosielateľ nakopil tovar neprimerane, musí sa postarať o lepšie nakopenie, prinajmenšom však musí urobiť výhradu v nákladnom liste. Preskúšanie hmotnosti alebo prekontrolovanie prepravovaných kusov dopravcom je možné len na osobitnú žiadosť odosielateľa a proti úhrade nákladov na prekontrolovanie. Dopravca musí preskúmať zjavný stav tovaru a jeho obal. Musí urobiť vonkajšiu prehliadku. Ak objaví dopravca nejaký nedostatok, musí svoju výhradu uviesť do nákladného listu a zjednať tak podklad pre uplatnenie nároku na náhradu. Pokiaľ dopravca neurobí pri preberaní žiadnu výhradu, bude sa to považovať, že tovar prevzal v zjavne dobrom stave. Dohovor CMR nepožaduje presné a špecifikované vyčíslenie sprievodných dokladov v nákladnom liste, ale trvá na zodpovednosti odosielateľa za škodu, ktorá by vzišla dopravcovi z neúplných sprievodných dokladov. Dopravca nemá povinnosť skúmať presnosť alebo dostatočnosť týchto dokladov a informácie, ktoré odosielateľ poskytne a môže ich považovať za primerané pre príslušnú prepravu.

V. Reklamácie a žaloby

Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala písomná výhrada do 21 dní po tom, čo sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi. Spory vzniknuvšie z prepráv podliehajúcich tomuto Dohovoru môže žalobca viesť, pokiaľ ich nevedie na súdoch zmluvných štátov určených dohodou strán, na súdoch toho štátu, na území ktorého
a) má žalovaný trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku alebo zastupiteľstvo, ktorých prostredníctvom bola prepravná zmluva uzavretá, alebo
b) leží miesto, kde sa zásielka prevzala na prepravu alebo miestu určené na jej vydanie; Nároky z prepráv, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, sa premlčujú za jeden rok.

VI. Ustanovenie o preprave vykonávanej postupne niekoľkými dopravcami

Ak na základe jedinej prepravnej zmluvy vykonávajú prepravu postupne niekoľkí cestní dopravcovia, preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej dopravy.

VII. Neplatnosť dojednaní, ktoré sú v rozpore s Dohovorom

Všetky dojednania, ktoré sa priamo alebo nepriamo odchyľujú od ustanovení tohto Dohovoru, sú neplatné a právne neúčinné.